Елена Борисова

Елена Борисова е доктор по нова и съвременна българска литература и асистент в секция „Нова и съвременна българска литература“ в Института за литература при БАН. Завършва българска филология в Нов български университет (2013). През периода 2014–2017 г. е редовен докторант по Нова и съвременна българска литература в Института за литература. През 2017 г. защитава дисертационен труд на тема „Метафизични аспекти на познанието и фантастично изображение в съвременната българска проза“.

Научните ѝ интереси са в областта на съвременната българска литература и научната фантастика.

Публикации

  • Фантастика и познание. Без/граничност на познанието в българската фантастична проза (монография). – София : ИЦ „Б. Пенев“, 2019.
  • Човекът в търсене на безсмъртие: Дон ДеЛило и Николай Теллалов. // Литература и техника. [Сб.] – София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2018, с. 300–307.
  • Без/смъртността на бъдещето: Недялка Михова и Дмитрий Глуховски. // Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, XXIX A, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2018, с. 133–144.
  • Прекрасният нов свят в романа „Клонинги“ на Весела Люцканова. // Филологически форум, 2017, № 1(5), с. 135–145.
  • Непреодолимите граници на разума в романа „Да избереш себе си“ на Любен Дилов. // Литературна мисъл, 2017, № 1.
  • Тежестта на скафандъра и фиаското на контакта с Големия разум: Любен Дилов и Станислав Лем. // Слово и памет. [Сб.] – Пловдив: АИ „Паисий Хилендарски“, 2017, с. 359–368.
  • Трагедията на човешката алиенация: Наталия Андреева, Николай Ватов и Павел Вежинов. // Литературата, Год. XI (2017), кн. 19, с. 218–249.
  • Двойникът като средство за познание: Недялка Михова и Весела Люцканова. // Научният Еверест – мечта или реалност. София: Авангард Прима, 2015, с. 158–167.
  • „Тежестта на скафандъра“: щрихи към познанието за Големия разум. // Непознатият съсед. Т. 21 [Сб.] – Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2015, с. 364–372 .