Рени Янкова

Рени Янкова е доктор по семиотика и главен асистент към Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания в Нов Български Университет. Изследователските ѝ интереси са свързани предимно с философията на американския прагматик Чарлс Пърс – последният холистичен философ на ХХ век. По време на докторантурата си работи по проблемите за навика и знака, като центробежни сили в динамичната система на познанието, разкриваща се в трудовете на Пърс. На тази тема е посветена и първата й книга „Семиотични орбити. Навик, норма, ритуал във философията на Чарлс Пърс“ (2018).

Настоящите ѝ изследователски търсения са свързани с проблема за въображението като неразделна част от мисленето и семиозиса.  Тези интереси я свързват с д-р Елена Борисова и с Николай Генов в настоящия проект, с цел да изследва връзката между въображението и възможностите за абдуктивни предвиждания за бъдещето в модерната българска фантастика.

Публикации

  • Семиотични орбити: Навик, норма, ритуал във философията на Чарлс Пърс, 2018 (монография), Научно издателство към НБУ
  • The Effeteness of Social Media, In: Digital Age in Semiotics and Communication, 2018
  • Habit change in Charles Peirce’s philosophy: the unexpected necessity of feeling and imagination, In: Proceedings International Conference “Relation and Representation”, 2018 (now printing)
  • Semiotic anima(l), In: Deely in Review, Chinese Semiotic Studies 12(3): 2016, 407-413
  • The mysterious circle of understanding, In: The Statues of Thought. In Honorem Professor Ivan Mladenov, 2015
  • Големият взрив на идеите, Научен блог на проф. Богдан Богданов, 2014, www.bogdanbogdanov.net
  • Anthropology and Pragmatism. Habit, Norm, Ritual through Charles Peirce’s Philosophy, In: Proceedings XII World Congress of Semiotics, 2014