„Познание и трансхуманитарна р/еволюция“ (сборник с научни статии)

Настоящото издание представя отношението към трансхуманизма (и неговите проявления в различни сфери на живота, културата и литературата) на изследователи както от България, така и от Сърбия, Полша и Украйна. Статиите разкриват важността и мултидисциплинарната същност на това интелектуално движение, като маркират актуално изследователско поле, отворено към всички аспекти на проблемите за познанието и за човешкото в една безспирно ускоряваща се реалност, която оставя все повече и по-неясни въпроси.

Сборникът е разделен, донякъде условно, на четири глави, които предлагат на читателя да погледне трансхуманизма от четири различни посоки: „История, философия и психология“, „Теология, наука и изкуство“, „Трансхуманизъм и научна фантастика“ и „Трансхуманизмът в българската литература“.

Подредбата на деветнайсетте статии е тематична и проследява отделни казуси и проблеми, чието обсъждане е провокирано от техноеволюцията, от начините, по които съвременните общества са в „процес на създаване“ на човека на бъдещето.

Настоящото издание съдържа статии на екипа на проект „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX–XXI век“, публикувани в сайта Фантастика и бъдеще. Необходимосттаотпоявата на този сборник е провокирана, от една страна, от естественото продължение и уплътняване на тематичните полета от сборника „Познание и трансхуманитирна р/еволюция“ (в осмислянето на проявленията на фантастичното през призмата на киното, философията, трансхуманизма, българската и преводната научна фантастика и др.). От друга страна, концептуализира и акцентира върху работата на Елена Борисова, Рени Янкова и Николай Генов по проблематики, които в момента вълнуват хуманитаристиката както в България, така и в световен мащаб.

Издател: Издателски център „Боян Пенев“

Брой страници: 288

Година на издаване: 2021

ISBN: 78-619-7372-34-2

Съставители: Елена Борисова, Рени Янкова, Николай Генов

Стилистичен редактор: Емилия Алексиева

Дизайн на корица: Кремена Кацарска

Предпечат: Георги Иванов

Сборникът е реализиран по проект „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX–XXI век“ (КП-06-М30/2 от 13 декември 2018), финансиран от Фонд „Научни изследвания“.